Pozývame Vás do nášho mliečneho baru,
 PO - PIA: 9.oo - 16.30!

        50. výročie založenie SPŠP

        fotografie

Prevencia sociálno - patologických javov
  odkaz 
   
Utorok, 26 Máj 2015
Dnes má meniny : Dušan
Úvod

Kritériá prijímania

Spojená škola, Slančíkovej 2,Nitra

organizačná zložka

Stredná priemyselná škola potravinárska


Kritériá pre prijímanie žiakov na študijný odbor 2940 M potravinárstvo, 2949 M výživa, ochrana zdrvia a hodnotenia potravín, 2951 M výživa a šport pre školský rok 2015/2016

  V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 4/2014 zo dňa 31.10.2014 sa do I. ročníka pre školský rok 2015/2016 prijímajú žiaci nasledovne:  Počet tried: 1 – 2 (podľa prospechu zo ZŠ a výsledku PS) Počet žiakov: 31 – 62

1. Prijatie žiaka bez konania prijímacích skúšok

O prijatí uchádzača bez konania prijímacej skúšky rozhodne riaditeľ školy, ak uchádzač dosiahol v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základných škôl v predmete SJL a MAT úspešnosť najmenej 90% a jeho študijné výsledky v 6. až 9. ročníku ZŠ dávajú predpoklady na úspešné štúdium.

2. Prijatie žiaka na základe konania prijímacích skúšok

a) Uchádzači o štúdium, ktorí nebudú prijatí podľa bodu 1, budú konať prijímacie skúšky  

z profilových predmetov SJL a MAT v dvoch termínoch:  11. mája 2015 a 14. mája 2015

Uchádzač koná prijímaciu skúšku v termíne, ktorý uvedie na prihláške.

Prijímacia skúška sa koná písomnou formou v rozsahu učiva ZŠ. Časový limit pre každý predmet je 60 minút.

b) Riaditeľ školy prijme na štúdium uchádzača, ktorý úspešne vykonal prijímaciu skúšku a umiestnil sa v poradí podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní do určeného počtu žiakov, vrátane uchádzačov prijatých podľa bodu 1.


Uchádzač môže získať pri prijímacom konaní maximálne 100 bodov:

1.  Za prospech na ZŠ maximálne 30 bodov Systém bodového hodnotenia:

a)  za priemerný prospech z predmetov SJL, CUJ, DEJ, ZEM, MAT, PRI, FYZ a CHE na výročnom vysvedčení

v 8. ročníku a na polročnom vysvedčení v 9. ročníku maximálne po 10 bodov, t.j. spolu maximálne 20 bodov.

b) za priemerný prospech z profilových predmetov SJL a MAT na výročnom vysvedčení     

v 8. ročníku a na polročnom vysvedčení v 9. ročníku maximálne po 5 bodov, t.j. spolu maximálne 10 bodov.

2.  Za prospech na prijímacej skúške z profilových predmetov SJL a MAT spolu maximálne 70  bodov (zo SJL a z MAT maximálne po 35 bodov).


Kritéria boli prerokované na zasadnutí pedagogickej rady 11.3.2015


  Nitra, 11.3.2015                                                                                Mgr. Jaroslav Maček

                                                                                                                   riaditeľ školy

 

Oznam pre rodičov

Adresa: ŠKOLSKÝ INTERNÁT, SPOJENÁ ŠKOLA, SLANČÍKOVEJ 2, 950 50  NITRA
Telefonický kontakt: 037/ 73 33 489

Oznamujeme všetkým rodičom ubytovaných žiakov na školskom internáte, že na základe rozhodnutia vedenia
Spojenej školy, Slančíkovej 2, Nitra sa od januára 2015 zvyšuje poplatok za ubytovanie nasledovne:
  
Platenie:
Naši žiaci:    suma 16,60 €/1 mes.      na 18,- €                                                                                 
Cudzí žiaci:  suma 23,23 €/1 mes.     na  25,- €
Preto je potrebné včas upraviť sumu na trvalých príkazoch.
 
Mrg. Jaroslav Maček
riaditeľ školy
 

Výročie

Oslava 50.výročia založenia 
SPŠP Nitra

skola

                 

        50 rokov v živote človeka i školy je dosť na to, aby sme mohli bilancovať, hodnotiť a zamyslieť sa nad predchádzajúcimi rokmi. V živote školy je to čas, keď už dávno prekonala detské choroby, čas keď si stačila uvedomiť samu seba a vybudovať si rešpekt vo svojom okolí. Stredná priemyselná škola potravinárska v Nitre počas päťdesiatich rokov svojej existencie stihla vstúpiť do života tisícok ľudí viacerých generácií. Jej prví absolventi sú dnes už na dôchodku. Jeden z najstarších pedagógov, ktorí stáli pri jej zrode, JUDr. Mgr. Gejza Višňovský, žiaľ zomrel vo veku94 rokov krátko potom, ako si stihol pre túto pamätnicu zaspomínať. V pamätnici k 50. výročiu SPŠ – potravinárskej v Nitre nebudú učebné plány, osnovy, hodnotenia predmetových komisií, zoznamy mien pedagógov, zamestnancov, absolventov... Priestor v nej dostanú najmä spomienky bývalých kolegov, dnes už dôchodcov, ktorí na škole odučili desiatky rokov a vtlačili jej hlboko ľudské a nezameniteľné genius loci. Tie majú veľkú výpovednú hodnotu a prezradia o rokoch minulých najviac. Veríme, že ich spomínanie, doplnené dobovými fotografiami, bude aj pre súčasných pedagógov, zamestnancov i študentov školy zaujímavé a inšpiratívne.

Všetkým patrí vďaka a uznanie. Rovnako tým, ktorí jej ešte ako batoľaťu pomáhali pri jej zrode, tým, ktorí ju viedli počas búrlivých rokov puberty a dospievania, i tým, ktorí ju priviedli až do zrelého veku päťdesiatničky. Nemožno nespomenúť ani rodičov, ktorí jej verili a zverili svoje deti. So zadosťučinením môžeme konštatovať, že dnes už školské lavice „derú“ ich vlastné deti a dialóg viacerých starších pedagógov so svojimi bývalými žiakmi má pokračovanie ako dialóg s rodičmi svojich súčasných študentov. Nikto z tisícok ľudí, ktorí so Strednou priemyselnou školou potravinárskou v Nitre spojili istú etapu svojho života nebol len akousi  súčiastkou, ozubeným kolieskom, potrebným pre jej fungovanie. Každý jeden bol dôležitý, všetci tu zanechali výraznú stopu . A čo nám bolo a verme, že ešte dlhé roky bude vďaka škole dopriate? Istota, že opäť ráno stretneme zvedavé, ale aj patrične kritické tváre našich žiakov, istota, že nás na ulici pozdraví a spýta sa, ako sa nám darí bývalý žiak alebo kolega. To vôbec nie je málo...

 

Poprajme našej jubilantke, aby v nej učili ľudia múdri duchom a aby sa v nej učili ešte ďalšie generácie žiakov prahnúcich po vzdelaní.

 

História školy

 
Naša škola dosiahla práve tento rok 50-ročnú históriu a z nej vyplývajú jej bohaté skúsenosti. Presvedčíte sa o tom, ak sa rozhodnete prísť medzi nás. Materiálne vybavenie školy zodpovedá požiadavkám teoretickej i praktickej výučby súčasnej doby. Chemické a biologické laboratóriá, odborné učebne elektrotechniky, automatizácie, fyziky, videoučebňa a učebne informatiky sú na vysokej úrovni. Samozrejmosťou je internet...
 
Súčasťou areálu školy je aj školská pekáreň, bufet a výrobňa vegetariánskych jedál, kde žiaci vykonávajú odbornú prax. Pre odborné ekonomické vzdelanie slúži okrem ekonomiky aj voliteľný predmet výchova k podnikaniu tzv. anglický projekt.

Škola zabezpečuje žiakom edukačný proces, ale poskytuje im aj bohaté možnosti využívania voľného času na 4 tenisových kurtoch, futbalovom ihrisku, 2 antukových volejbalových ihriskách, 2 plážových volejbalových ihriskách,  v stolnotenisovej herni, v 2 pohybových štúdiách, v 2 telocvičniach, 3 posilňovniach, atletickej hale, školskom bazéne. Nové sily môžu načerpať v novovybudovanom rehabilitačno - relaxačnom centre priamo v budove školy. Toto regeneračné centrum zahŕňa hydromasáže, vírivky, saunu a mnohé iné.
Ubytovanie poskytuje žiakom Školský internát v zrekonštruovaných dvoj- alebo trojlôžkových izbách.