Pozývame Vás do nášho mliečneho baru,
 PO - PIA: 9.oo - 16.30!

        50. výročie založenie SPŠP

        fotografie

Prevencia sociálno - patologických javov
  odkaz 
Dnes je 25. 04. 2014, meniny má: Juraj a zajtra má meniny: Marek
Úvod

Hodnotenie mäsových výrobkov a piva


Motto:  Kde sa pivo varí, tam sa dobre darí, kde sa pivo pije, tam sa dobre žije.


Dňa 11.2.2014 sa uskutočnil 17. ročník hodnotenia mäsových výrobkov a 15. ročník hodnotenia piva. Úvodnú prednášku na tému slad ako jedna z hlavných surovín na výrobu piva  predniesol Ing. Štefan Dráb, PhD z SPU Nitra, ktorý poukázal na slad ako hlavnú surovinu pri výrobe piva. Veľmi bohatú ponuku výrobkov piva i mäsových produktov dodali spoznori z celého Slovenska. Na záver hodnotenia študenti prezentovali svoje hodnotenie.

 

 fotografie

 

Kritériá prijímania

Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra

organizačná zložka

Stredná priemyselná škola potravinárska

Kritériá pre prijímanie žiakov na študijný odbor 2940 M potravinárstvo, 2949 M výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín, 2951 M výživa a šport pre školský rok 2014/2015

V súlade so všeobecne záväzným nariadením Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 5/2013 zo dňa 13.9.2013 od 1.10.2013 sa do 1. ročníka pre školský rok 2014/2015 prijímajú žiaci nasledovne:

Počet tried: 1 - 2 (podľa prospechu zo ZŠ a výsledku PS)

Počet žiakov: 31 – 62

1. Prijatie žiaka bez konania prijímacích skúšok

O prijatí uchádzača bez konania prijímacej skúšky rozhodne riaditeľ školy, ak uchádzač dosiahol v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základných škôl v predmete SJL resp. MAT úspešnosť najmenej 90% a jeho študijné výsledky v 6. až 9. ročníku ZŠ dávajú predpoklady na úspešné štúdium.

 

2. Prijatie žiaka na základe konania prijímacích skúšok

a/ Uchádzači o štúdium, ktorí nebudú prijatí podľa bodu 1, budú konať prijímacie skúšky z profilových predmetov SLJ a MAT v dvoch termínoch:

12. mája 2014 a 15. mája 2014. Uchádzač koná prijímaciu skúšku v termíne, ktorý uvedie na prihláške.

Prijímacia skúška sa koná písomnou formou v rozsahu učiva ZŠ. Časový limit pre každý predmet je 60 minút.

b/ Riaditeľ školy prijme na štúdium uchádzača, ktorý úspešne vykonal prijímaciu skúšku a umiestnil sa v poradí podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní do určeného počtu žiakov, vrátane uchádzačov prijatých podľa bodu 1.

 

Uchádzač môže získať pri prijímacom konaní maximálne 100 bodov:

1. za prospech na ZŠ maximálne 30 bodov

Systém bodového hodnotenia:

a) za priemerný prospech z predmetov SJL, CUJ, DEJ, ZEM, MAT, PRÍ, FYZ a CHE na výročnom vysvedčení v 8. ročníku a na polročnom vysvedčení v 9. ročníku maximálne po 10 bodov, t.j. spolu maximálne 20 bodov

b) za priemerný prospech z profilových predmetov SJL a MAT na výročnom vysvedčení v 8. ročníku a na polročnom vysvedčení v 9. ročníku maximálne po 5 bodov, t.j. spolu maximálne 10 bodov

2. za prospech na prijímacej skúške z profilových predmetov spolu maximálne 70 bodov

( zo SJL a z MAT maximálne po 35 bodov)

 

Kritériá boli prerokované na zasadnutí pedagogickej rady 31. marca 2014.

 

 

 

Nitra, 31. marca 2014                                                                             Mgr. Jaroslav Maček

                                                                                                                             riaditeľ školy

 

Prehliadka a hodnotenie vín

Dňa 13. februára 2014 sa na Strednej priemyselnej škole potravinárskej uskutočnil 19. ročník Prehliadky a hodnotenia syrov, 18. ročník Prehliadky a hodnotenia vín. Po uvedení do problematiky vinárstva v podobe odbornej prednášky nasledovalo zmyslové posudzovanie predložených vzoriek. Prednášku na vysokej odbornej úrovni predniesol Ing. Marek Kovár, ktorý žiakom priblížil technológiu výroby vína i spôsoby jeho degustácie. Žiaci potom posudzovali vzorky slovenských syrov (čerstvé, zrejúce, tavené, s plesňami) a prírodných vín (stolové, akostné, akostné s prívlastkom).

 

fotogaléria

 

Hodnotenie čokolády, cukrárskych výrobkov a pečiva

Dňa 5. februára 2014 sa v priestoroch Spojenej školy uskutočnil 17. ročník Prehliadok a hodnotenia čokolád, čokoládových výrobkov, pekárskych a cukrárskych výrobkov. Ako prvé si žiaci vypočuli odbornú prednášku na tému „Polevy a náplne v cukrárskom priemysle“, ktorú predniesla Ing. Eva Ivanišová PhD. z SPU Nitra. Následne na to žiaci piatych hodnotiacich komisií zo IV. A, III. A triedy posudzovali zmyslové vlastnosti vybraných druhov cukroviniek, chleba, pečiva, cukrárskych výrobkov. V závere prehliadok predsedovia komisií prezentovali výsledky, ku ktorým dospeli počas hodnotenia.

 

fotogaléria

 

Výročie

Oslava 50.výročia založenia 
SPŠP Nitra

skola

                 

        50 rokov v živote človeka i školy je dosť na to, aby sme mohli bilancovať, hodnotiť a zamyslieť sa nad predchádzajúcimi rokmi. V živote školy je to čas, keď už dávno prekonala detské choroby, čas keď si stačila uvedomiť samu seba a vybudovať si rešpekt vo svojom okolí. Stredná priemyselná škola potravinárska v Nitre počas päťdesiatich rokov svojej existencie stihla vstúpiť do života tisícok ľudí viacerých generácií. Jej prví absolventi sú dnes už na dôchodku. Jeden z najstarších pedagógov, ktorí stáli pri jej zrode, JUDr. Mgr. Gejza Višňovský, žiaľ zomrel vo veku94 rokov krátko potom, ako si stihol pre túto pamätnicu zaspomínať. V pamätnici k 50. výročiu SPŠ – potravinárskej v Nitre nebudú učebné plány, osnovy, hodnotenia predmetových komisií, zoznamy mien pedagógov, zamestnancov, absolventov... Priestor v nej dostanú najmä spomienky bývalých kolegov, dnes už dôchodcov, ktorí na škole odučili desiatky rokov a vtlačili jej hlboko ľudské a nezameniteľné genius loci. Tie majú veľkú výpovednú hodnotu a prezradia o rokoch minulých najviac. Veríme, že ich spomínanie, doplnené dobovými fotografiami, bude aj pre súčasných pedagógov, zamestnancov i študentov školy zaujímavé a inšpiratívne.

Všetkým patrí vďaka a uznanie. Rovnako tým, ktorí jej ešte ako batoľaťu pomáhali pri jej zrode, tým, ktorí ju viedli počas búrlivých rokov puberty a dospievania, i tým, ktorí ju priviedli až do zrelého veku päťdesiatničky. Nemožno nespomenúť ani rodičov, ktorí jej verili a zverili svoje deti. So zadosťučinením môžeme konštatovať, že dnes už školské lavice „derú“ ich vlastné deti a dialóg viacerých starších pedagógov so svojimi bývalými žiakmi má pokračovanie ako dialóg s rodičmi svojich súčasných študentov. Nikto z tisícok ľudí, ktorí so Strednou priemyselnou školou potravinárskou v Nitre spojili istú etapu svojho života nebol len akousi  súčiastkou, ozubeným kolieskom, potrebným pre jej fungovanie. Každý jeden bol dôležitý, všetci tu zanechali výraznú stopu . A čo nám bolo a verme, že ešte dlhé roky bude vďaka škole dopriate? Istota, že opäť ráno stretneme zvedavé, ale aj patrične kritické tváre našich žiakov, istota, že nás na ulici pozdraví a spýta sa, ako sa nám darí bývalý žiak alebo kolega. To vôbec nie je málo...

 

Poprajme našej jubilantke, aby v nej učili ľudia múdri duchom a aby sa v nej učili ešte ďalšie generácie žiakov prahnúcich po vzdelaní.