Pozývame Vás do nášho mliečneho baru,
 PO - PIA: 9.oo - 16.30!

        50. výročie založenie SPŠP

        fotografie

Prevencia sociálno - patologických javov
  odkaz 
Dnes je 21. 04. 2014, meniny má: Marcel a zajtra má meniny: Ervín
Úvod

Kritériá prijímania

Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra

organizačná zložka

Stredná priemyselná škola potravinárska

Kritériá pre prijímanie žiakov na študijný odbor 2940 M potravinárstvo, 2949 M výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín, 2951 M výživa a šport pre školský rok 2014/2015

V súlade so všeobecne záväzným nariadením Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 5/2013 zo dňa 13.9.2013 od 1.10.2013 sa do 1. ročníka pre školský rok 2014/2015 prijímajú žiaci nasledovne:

Počet tried: 1 - 2 (podľa prospechu zo ZŠ a výsledku PS)

Počet žiakov: 31 – 62

1. Prijatie žiaka bez konania prijímacích skúšok

O prijatí uchádzača bez konania prijímacej skúšky rozhodne riaditeľ školy, ak uchádzač dosiahol v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základných škôl v predmete SJL resp. MAT úspešnosť najmenej 90% a jeho študijné výsledky v 6. až 9. ročníku ZŠ dávajú predpoklady na úspešné štúdium.

 

2. Prijatie žiaka na základe konania prijímacích skúšok

a/ Uchádzači o štúdium, ktorí nebudú prijatí podľa bodu 1, budú konať prijímacie skúšky z profilových predmetov SLJ a MAT v dvoch termínoch:

12. mája 2014 a 15. mája 2014. Uchádzač koná prijímaciu skúšku v termíne, ktorý uvedie na prihláške.

Prijímacia skúška sa koná písomnou formou v rozsahu učiva ZŠ. Časový limit pre každý predmet je 60 minút.

b/ Riaditeľ školy prijme na štúdium uchádzača, ktorý úspešne vykonal prijímaciu skúšku a umiestnil sa v poradí podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní do určeného počtu žiakov, vrátane uchádzačov prijatých podľa bodu 1.

 

Uchádzač môže získať pri prijímacom konaní maximálne 100 bodov:

1. za prospech na ZŠ maximálne 30 bodov

Systém bodového hodnotenia:

a) za priemerný prospech z predmetov SJL, CUJ, DEJ, ZEM, MAT, PRÍ, FYZ a CHE na výročnom vysvedčení v 8. ročníku a na polročnom vysvedčení v 9. ročníku maximálne po 10 bodov, t.j. spolu maximálne 20 bodov

b) za priemerný prospech z profilových predmetov SJL a MAT na výročnom vysvedčení v 8. ročníku a na polročnom vysvedčení v 9. ročníku maximálne po 5 bodov, t.j. spolu maximálne 10 bodov

2. za prospech na prijímacej skúške z profilových predmetov spolu maximálne 70 bodov

( zo SJL a z MAT maximálne po 35 bodov)

 

Kritériá boli prerokované na zasadnutí pedagogickej rady 31. marca 2014.

 

 

 

Nitra, 31. marca 2014                                                                             Mgr. Jaroslav Maček

                                                                                                                             riaditeľ školy

 

Prehliadka a hodnotenie vín

Dňa 13. februára 2014 sa na Strednej priemyselnej škole potravinárskej uskutočnil 19. ročník Prehliadky a hodnotenia syrov, 18. ročník Prehliadky a hodnotenia vín. Po uvedení do problematiky vinárstva v podobe odbornej prednášky nasledovalo zmyslové posudzovanie predložených vzoriek. Prednášku na vysokej odbornej úrovni predniesol Ing. Marek Kovár, ktorý žiakom priblížil technológiu výroby vína i spôsoby jeho degustácie. Žiaci potom posudzovali vzorky slovenských syrov (čerstvé, zrejúce, tavené, s plesňami) a prírodných vín (stolové, akostné, akostné s prívlastkom).

 

fotogaléria

 

Hodnotenie čokolády, cukrárskych výrobkov a pečiva

Dňa 5. februára 2014 sa v priestoroch Spojenej školy uskutočnil 17. ročník Prehliadok a hodnotenia čokolád, čokoládových výrobkov, pekárskych a cukrárskych výrobkov. Ako prvé si žiaci vypočuli odbornú prednášku na tému „Polevy a náplne v cukrárskom priemysle“, ktorú predniesla Ing. Eva Ivanišová PhD. z SPU Nitra. Následne na to žiaci piatych hodnotiacich komisií zo IV. A, III. A triedy posudzovali zmyslové vlastnosti vybraných druhov cukroviniek, chleba, pečiva, cukrárskych výrobkov. V závere prehliadok predsedovia komisií prezentovali výsledky, ku ktorým dospeli počas hodnotenia.

 

fotogaléria

 

Výročie

Oslava 50.výročia založenia 
SPŠP Nitra

skola

                 

        50 rokov v živote človeka i školy je dosť na to, aby sme mohli bilancovať, hodnotiť a zamyslieť sa nad predchádzajúcimi rokmi. V živote školy je to čas, keď už dávno prekonala detské choroby, čas keď si stačila uvedomiť samu seba a vybudovať si rešpekt vo svojom okolí. Stredná priemyselná škola potravinárska v Nitre počas päťdesiatich rokov svojej existencie stihla vstúpiť do života tisícok ľudí viacerých generácií. Jej prví absolventi sú dnes už na dôchodku. Jeden z najstarších pedagógov, ktorí stáli pri jej zrode, JUDr. Mgr. Gejza Višňovský, žiaľ zomrel vo veku94 rokov krátko potom, ako si stihol pre túto pamätnicu zaspomínať. V pamätnici k 50. výročiu SPŠ – potravinárskej v Nitre nebudú učebné plány, osnovy, hodnotenia predmetových komisií, zoznamy mien pedagógov, zamestnancov, absolventov... Priestor v nej dostanú najmä spomienky bývalých kolegov, dnes už dôchodcov, ktorí na škole odučili desiatky rokov a vtlačili jej hlboko ľudské a nezameniteľné genius loci. Tie majú veľkú výpovednú hodnotu a prezradia o rokoch minulých najviac. Veríme, že ich spomínanie, doplnené dobovými fotografiami, bude aj pre súčasných pedagógov, zamestnancov i študentov školy zaujímavé a inšpiratívne.

Všetkým patrí vďaka a uznanie. Rovnako tým, ktorí jej ešte ako batoľaťu pomáhali pri jej zrode, tým, ktorí ju viedli počas búrlivých rokov puberty a dospievania, i tým, ktorí ju priviedli až do zrelého veku päťdesiatničky. Nemožno nespomenúť ani rodičov, ktorí jej verili a zverili svoje deti. So zadosťučinením môžeme konštatovať, že dnes už školské lavice „derú“ ich vlastné deti a dialóg viacerých starších pedagógov so svojimi bývalými žiakmi má pokračovanie ako dialóg s rodičmi svojich súčasných študentov. Nikto z tisícok ľudí, ktorí so Strednou priemyselnou školou potravinárskou v Nitre spojili istú etapu svojho života nebol len akousi  súčiastkou, ozubeným kolieskom, potrebným pre jej fungovanie. Každý jeden bol dôležitý, všetci tu zanechali výraznú stopu . A čo nám bolo a verme, že ešte dlhé roky bude vďaka škole dopriate? Istota, že opäť ráno stretneme zvedavé, ale aj patrične kritické tváre našich žiakov, istota, že nás na ulici pozdraví a spýta sa, ako sa nám darí bývalý žiak alebo kolega. To vôbec nie je málo...

 

Poprajme našej jubilantke, aby v nej učili ľudia múdri duchom a aby sa v nej učili ešte ďalšie generácie žiakov prahnúcich po vzdelaní.

 

História školy

 
Naša škola dosiahla práve tento rok 50-ročnú históriu a z nej vyplývajú jej bohaté skúsenosti. Presvedčíte sa o tom, ak sa rozhodnete prísť medzi nás. Materiálne vybavenie školy zodpovedá požiadavkám teoretickej i praktickej výučby súčasnej doby. Chemické a biologické laboratóriá, odborné učebne elektrotechniky, automatizácie, fyziky, videoučebňa a učebne informatiky sú na vysokej úrovni. Samozrejmosťou je internet...
 
Súčasťou areálu školy je aj školská pekáreň, bufet a výrobňa vegetariánskych jedál, kde žiaci vykonávajú odbornú prax. Pre odborné ekonomické vzdelanie slúži okrem ekonomiky aj voliteľný predmet výchova k podnikaniu tzv. anglický projekt.

Škola zabezpečuje žiakom edukačný proces, ale poskytuje im aj bohaté možnosti využívania voľného času na 4 tenisových kurtoch, futbalovom ihrisku, 2 antukových volejbalových ihriskách, 2 plážových volejbalových ihriskách,  v stolnotenisovej herni, v 2 pohybových štúdiách, v 2 telocvičniach, 3 posilňovniach, atletickej hale, školskom bazéne. Nové sily môžu načerpať v novovybudovanom rehabilitačno - relaxačnom centre priamo v budove školy. Toto regeneračné centrum zahŕňa hydromasáže, vírivky, saunu a mnohé iné.
Ubytovanie poskytuje žiakom Školský internát v zrekonštruovaných dvoj- alebo trojlôžkových izbách.