Psychológ

Prevencia sociálno - patologických javov

Časový harmonogram aktivít zameraných na prevenciu sociálno –
patologických javov na Spojenej škole, Slančíkovej 2, Nitra


September:

•    Poskytovanie informácií o možnostiach poradenstva v problematike závislostí
pedagógom a žiakom – Mgr. Ševelová
•    Organizovanie záujmových krúžkov – Mgr. Hudecová

Október:
•    Zmapovanie užívania legálnych drog žiakmi školy (alkohol, tabak) – dotazník v rámci triednických hodín
•    Zmapovanie adaptácie prvákov na školské prostredie
•    Oboznámenie rodičov žiakov na rodičovskom združení s  internetovým portálom www.prevenciasikanovania.sk

Čítať ďalej: Prevencia sociálno - patologických javov

Školský psychológ

Školský psychológ

* poznáva osobnosť študenta z hľadiska osobnostného, poznávacieho, emocionálneho a sociálneho vývinu, osobitnú pozornosť venuje študentom s problémami v učení, študentom s poruchami správania, tým, ktorí sa nachádzajú v krízových životných situáciách, nadaným a talentovaným,
       
* podieľa sa na profesijnej orientácii a poradenstve pre voľbu povolania a na rozvoji osobnosti a medziľudských vzťahov,
       
* poskytuje konzultácie a informácie zákonným zástupcom,
       
* poskytuje poradenské služby pedagógom v oblasti duševného vývinu študentov a spolupracuje s nimi pri ich profesijnom a osobnostnom rozvoji,
       
* podieľa sa na výbere žiakov do rôznych foriem špecializovaného vzdelávania a na ich zaraďovaní a preraďovaní.

Školskou psychologičkou je Mgr. Ivana Kováčiková. K dispozícii býva na 1. poschodí školského internátu (č. dverí 102).

Deň / Hodina

8.00 - 9.00

9.00 - 12.00

13.00 - 16.00

Pondelok

Konzultácie pedagogickým pracovníkom

Psychodiagnostika, individuálne terapie

Konzultácie zákonným zástupcom

Utorok

Konzultácie zákonným zástupcom

Psychodiagnostika, individuálne terapie

Individuálne terapie, vyhodnocovanie

Streda

Konzultácie pedagogickým pracovníkom

Psychodiagnostika, individuálne terapie

Konzultácie pedagogickým pracovníkom

Štvrtok

Konzultácie zákonným zástupcom

Psychodiagnostika, individuálne terapie

Individuálne terapie, vyhodnocovanie

Piatok

Konzultácie pedagogickým pracovníkom

Psychodiagnostika, individuálne terapie

Konzultácie zákonným zástupcom